Untuk mendapatkan perkhidmatan media boleh berhubung dengan Bahagian Perhubungan Awam, Media & Promosi, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797768 atau menerusi emel: pkk@umk.edu.my

For media services, you can contact the Public Relations, Media & Promotion Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797768 or email: pkk@umk.edu.my

Tidak. Hanya permohonan penerbitan sepertimana berikut sahaja yang diterima;

 1. Buku Program yang dirasmikan oleh Canselor/Pro-Canselor/LPU/JPU/NC
 2. Buku Mewah (CTB) (telah diluluskan manuskrip penerbitan peringkat jabatan
 3. Buletin Jabatan (telah diluluskan manuskrip penerbitan peringkat jabatan)
 4. Buku Panduan (telah diluluskan manuskrip penerbitan peringkat jabatan)
 5. Penerbitan buku ilmiah boleh dirujuk dengan Penerbit UMK, Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu

       No. Only the applications for publication such as the following are accepted;

 1. Programme book inaugurated by the Chancellor/Pro-Chancellor/LPU/JPU/NC
 2. Coffee-Table Book (the publication manuscript has been approved at the department level)
 3. Department Bulletin (the publication manuscript has been approved at the department level)
 4. Guidebook (the publication manuscript has been approved at the department level)
 5. The publication of scholarly books can be consulted with UMK Publisher of Office of Library and Knowledge Management.

Hantar permohonan kepada Penolong Pegawai Tadbir, Pusat Komunikasi Korporat menerusi email pkk@umk.edu.my

Send the application to the Assistant Administrative Officer of Corporate Communication Centre via email at pkk@umk.edu.my

Untuk mendapatkan maklumbalas dan khidmat nasihat berkaitan protokol boleh berhubung dengan Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Majlis, Pusat Komunikasi Korporat menerusi email pkk@umk.edu.my atau 09-7797764/7000

For feedback and consultation related to UMK official programme, you can contact the Event Administration & Management Division of Corporate Communication Centre via email at pkk@umk.edu.my or 09-7797764/7000

Untuk mendapatkan maklumbalas dan khidmat nasihat berkaitan pengurusan majlis boleh berhubung dengan Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Majlis, Pusat Komunikasi Korporat menerusi email pkk@umk.edu.my atau 09-7797764/7000

For feedback and consultation related to event management, you can contact the Event Administration & Management Division of Corporate Communication Centre via email at pkk@umk.edu.my or 09-7797764/7000

Logo UMK boleh dimuatturun menerusi pautan berikut;

www.umk.edu.my > Penerbitan > Bahagian muatturun > Logo UMK (Berwarna)  atau

www.umk.edu.my > Penerbitan > Bahagian muatturun > Logo UMK (Variasi)

UMK Logo can be downloaded via the following link;

www.umk.edu.my > Penerbitan > Bahagian muatturun > Logo UMK (Berwarna)  atau

 www.umk.edu.my > Penerbitan > Bahagian muatturun > Logo UMK (Variasi)

Untuk mendapatkan khidmat nasihat kandungan Laman Web atau Portal PTj boleh berhubung dengan Bahagian Penerbitan, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797015 atau menerusi emel: bpk.pkk@umk.edu.my.

Untuk mendapatkan khidmat nasihat berhubung perkara teknikal Laman Web atau Portal PTj boleh berhubung dengan Pusat Komputeran dan Informatik (CCI).

For consultation related to the content of the Website or PTj Portal, you can contact the Publication Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797015 or email: bpk.pkk@umk.edu.my.

For consultation related to the technical issues of the Website or PTj Portal, you can contact the Computer and Informatics Centre (CCI).

Pemohon boleh mengemukakan reka bentuk ad banner yang telah diluluskan untuk dimuatnaik ke dalam Laman Web Rasmi dengan menghantar permohonan tersebut bersama lampiran adbanner kepada Bahagian Penerbitan, Pusat Komunikasi Korporat menerusi emel bpk.pkk@umk.edu.my. Syarat-syarat penyerahan adalah;

 1. Saiz adbanner hendaklah sesuai dengan frame adbanner paparan website (730px (Lebar) x 541px (Tinggi). Sekiranya gagal mematuhi frame ini menyebabkan adbanner pemohon tidak akan dipaparkan.
 2. Pematuhan penggunaan Logo UMK berdasarkan Panduan Perwajahan Imej Korporat (Logo) UMK.

 Applicants can submit an approved banner ad design to be uploaded to the UMK Official Website by sending the application along with the banner ad attachment to the Publication Division of Corporate Communication Centre via email at bpk.pkk@umk.edu.my.

The terms of submission are;

 1. The size of the banner ad must match the banner ad frame for website display (730px (Width) x 541px (Height). If you fail to comply with this frame, the applicant's banner ad will not be displayed.
 2. Compliance with the use of UMK Logo based on the UMK Corporate Image Guideline (Logo).

Untuk mendapatkan perkhidmatan media boleh berhubung dengan Bahagian Perhubungan Awam, Media & Promosi, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797768 atau menerusi emel: pkk@umk.edu.my

For media services, you can contact the Public Relations, Media & Promotion Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797768 or email: pkk@umk.edu.my

Untuk mendapatkan perkhidmatan media boleh berhubung dengan Bahagian Perhubungan Awam, Media & Promosi, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797768 atau menerusi emel: pkk@umk.edu.my

For media services, you can contact the Public Relations, Media & Promotion Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797768 or email: pkk@umk.edu.my

Galeri Canselor akan dibuka apabila terdapat majllis rasmi dan lawatan daripada pihak luar ke UMK. Maklumat boleh didapati di Kaunter Khidmat Pelanggan Lobi Utama Bangunan Canselori.

The Chancellor Gallery will be open when there are official events and visits from outside parties to UMK. The information is available at the Customer Service Counter in the Main Lobby of the Chancellery Building.

Untuk mendapatkan maklumbalas dan khidmat nasihat berkaitan program rasmi UMK boleh berhubung dengan Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Acara, Pusat Komunikasi Korporat menerusi email pkk@umk.edu.my atau 09-7797764/7000

For feedback and consultation related to UMK official programme, you can contact the Event Administration & Management Division of Corporate Communication Centre via email at pkk@umk.edu.my or 09-7797764/7000

Tempahan cenderamata boleh dibuat dengan mengisi Borang Permohonan yang disediakan menerusi pautan berikut : 

Souvenir reservations can be made by filling in the Application Form provided in the ecomm Portal (http://ecomm.umk.edu.my)

http://corporate.umk.edu.my/en/download/SERVICE-APPLICATION-FORMS/

Hantar permohonan kepada Penolong Pegawai Tadbir, Pusat Komunikasi Korporat menerusi email pkk@umk.edu.my

Send the application to the Assistant Administrative Officer of Corporate Communication Centre via email at pkk@umk.edu.my

Aduan Awam boleh dibuat menerusi Sistem Pengurusan Aduan Awam, Universiti Malaysia Kelantan. Ia boleh dicapai menerusi Laman Web UMK www.umk.edu.my > Helpdesk/Complains

Public Complaints can be made through the Public Complaint Management System, Universiti Malaysia Kelantan. It can be reached via UMK Website www.umk.edu.my > Helpdesk/Complains

Untuk mendapatkan maklumbalas dan khidmat nasihat berkaitan perkhidmatan Penerbitan Korporat boleh berhubung dengan Bahagian Penerbitan, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797015 atau menerusi emel: bpk.pkk@umk.edu.my. Borang permohonan boleh diperolehi menerusi pautan berikut;

https://corporate.umk.edu.my/en/download/SERVICE-APPLICATION-FORMS/

For feedback and consultation related to Corporate Publication services, you can contact the Publication Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797015 or email: bpk.pkk@umk.edu.my. The application form can be obtained via the following link;

https://corporate.umk.edu.my/en/download/SERVICE-APPLICATION-FORMS/

UMK telah meluluskan penggunaan Panduan Perwajahan Imej Korporat (Logo) Universiti Malaysia Kelantan menerusi hebahan emel Pekeliling Pentadbiran bertarikh 26 April 2022. Panduan tersebut juga boleh dimuatturun pada pautan berikut sebagai rujukan;

www.umk.edu.my > Penerbitan > Bahagian muatturun > Logo UMK (Berwarna) > No. 7

Sekiranya ingin mendapatkan keterangan lanjut, boleh berhubung dengan Bahagian Penerbitan, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian : 09 – 779 7015 atau menerusi emel bpk.pkk@umk.edu.my.

UMK has approved the use of the UMK Corporate Image Guideline (Logo) via an email announcement of the Administrative Circular dated 26 April 2022. The guideline can also be downloaded as a reference via the following link;

               www.umk.edu.my > Penerbitan > Bahagian muatturun > Logo UMK (Berwarna) > No. 7

For further information, you can contact the Publication Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797015 or email: bpk.pkk@umk.edu.my.

Video Korporat dan Lagu Terbilang UMK boleh dimuatturun menerusi pautan berikut;

www.umk.edu.my > Penerbitan > Bahagian muatturun > Video Korporat UMK

UMK Corporate Videos and ‘Terbilang UMK’ song can be downloaded via the following link;

www.umk.edu.my > Penerbitan > Bahagian muatturun > Video Korporat UMK

Logo UMK boleh dimuatturun menerusi pautan berikut;

www.umk.edu.my > Penerbitan > Bahagian muatturun > UMK Branding Toolkit

UMK Tagline can be downloaded via the following link;

www.umk.edu.my > Penerbitan > Bahagian muatturun > UMK Branding Toolkit

Untuk mendapatkan perkhidmatan reka bentuk boleh berhubung dengan Bahagian Grafik & Multimedia, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797767 atau menerusi emel: pkk@umk.edu.my

For the design services, you can contact the Graphic & Multimedia Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797767 or email: pkk@umk.edu.my

Untuk mendapatkan perkhidmatan penyediaan video montaj boleh berhubung dengan Bahagian Grafik & Multimedia, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797767 atau menerusi emel: pkk@umk.edu.my

For services for a programme montage video, you can contact the Graphic & Multimedia Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797767 or email: pkk@umk.edu.my

Untuk mendapatkan perkhidmatan media boleh berhubung dengan Bahagian Perhubungan Awam, Media & Promosi, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797768 atau menerusi emel: pkk@umk.edu.my

For media services, you can contact the Public Relations, Media & Promotion Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797768 or email: pkk@umk.edu.my

Untuk mendapatkan perkhidmatan media boleh berhubung dengan Bahagian Perhubungan Awam, Media & Promosi, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797768 atau menerusi emel: pkk@umk.edu.my

For media services, you can contact the Public Relations, Media & Promotion Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797768 or email: pkk@umk.edu.my

Untuk mendapatkan perkhidmatan media boleh berhubung dengan Bahagian Perhubungan Awam, Media & Promosi, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797768 atau menerusi emel: pkk@umk.edu.my

For media services, you can contact the Public Relations, Media & Promotion Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797768 or email: pkk@umk.edu.my

Untuk mendapatkan perkhidmatan media boleh berhubung dengan Bahagian Perhubungan Awam, Media & Promosi, Pusat Komunikasi Korporat menerusi talian telefon: 09-7797768 atau menerusi emel: pkk@umk.edu.my

For media services, you can contact the Public Relations, Media & Promotion Division of Corporate Communication Centre via the phone number: 09-7797768 or email: pkk@umk.edu.my